Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 r. , poz. 1000) zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach  reprezentowany przez Magdaleną Pawlik z siedzibą w Długomiłowicach przy ul. Parkowej 8 , (adres e-mail pspdlugomilowice@op.pl , nr tel. 077 482-06-13)  REGON 160207780 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Łukasz Steuer, e-mail: steuer@renskawies.pl, nr tel. 077 4053216.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych,
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Gminy Reńska Wieś, spółek gminnych, miejskich, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań statutowych, przetargowych.
5. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).
W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).  
Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).
Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo – wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania
obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja celu, w jakim zostają podane,
w tym partycypacja w procesie stanowienia prawa miejscowego.
7.Posiada Pani/Pan prawo do: Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO,o wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody,
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.