1. Niniejszym informuję, że na terenie placówki prowadzony jest monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długomiłowicach oraz ochrony mienia pracodawcy. Monitoring obejmuje wizję.

3. Monitoringiem nie są objęte szatnie, jadalnie, łazienki, klasy, gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenia socjalne.

4. Dane z monitoringu są przechowywane przez miesiąc.

5. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących pracodawcy i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

6. Pracodawca oznacza pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków przed uruchomieniem monitoringu.

7.Administratorem Danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długomiłowicach reprezentowany przez Dyrektora.

ul. Parkowa 8 47-208 Długomiłowice

tel.774820613 e-mail pspdlugomilowice@op.pl

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Długomiłowicach

mgr  Jolanta Belko

Załącznik do Zarządzenia nr 15/19
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Długomiłowicach z dnia 24.10.20219r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długomiłowicach

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DŁUGOMIŁOWICACH

§ 1.

Informacje ogólne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długomiłowicach zastosowano szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły i na terenie wokół niej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).

§ 2.

Ilekroć w regulaminie użyto określenia:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach reprezentowaną przez Dyrektora jednostki;
 2. Szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową, Przedszkole, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długomiłowicach.

§ 3.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długomiłowicach, w tym zasady rejestracji, zapisu i usuwania nagrań z monitoringu, sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania danych pozyskanych z tytułu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

§ 4.

Cel zastosowania monitoringu

Monitoring wizyjny po dokonaniu przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Długomiłowicach oceny ryzyka został uznany jako najbardziej adekwatne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie jednostki oraz w celu ochrony mienia szkoły.

§ 5.

Zakres monitoringu

Na system monitoringu składa się:

 1. monitoring wizyjny – składają się z kamery, urządzenia rejestrującego, monitor umożliwiający wgląd do utrwalonego zapisu oraz okablowanie. Elementy wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego wraz z ich lokalizacją oraz obszarem objętym monitoringiem określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu;

§ 6.

Monitoring wizyjny

 1. Zbieraniu, utrwalaniu oraz przechowywaniu wizerunku jako danej osobowej podlega wyłącznie obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Funkcjonujący w jednostce system nie rejestruje dźwięku (fonii).
 2. Nagrania z monitoringu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 3. Efekty wprowadzenia monitoringu wizyjnego wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długomiłowicach są na bieżąco monitorowane.
 4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały przeanalizowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności osób przebywających na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Długomiłowicach
 5. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

§ 7.

 1. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej/pomieszczenia pielęgniarki szkolnej, szatni i przebieralni.
 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
 3. Miejsca monitorowane są oznakowane poprzez umieszczenie piktogramu informującego o objęciu tego obszaru monitoringiem. Wzór oznakowania stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Informacja dotycząca zastosowanego systemu monitoringu wizyjnego umieszczona jest na drzwiach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długomiłowicach.

§ 8.

Czas przechowywania informacji z monitoringu

 1. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiące od dnia nagrania, po tym czasie zostaje nadpisany.
 2. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach powziął wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z ust. 2, zapis może zostać przeniesiony na elektroniczny nośnik pamięci / płytę CD. Nośniki zawierające utrwalony zapis wizyjny nie polegają obowiązkowi tworzenia kopii

§ 9.

Zabezpieczenie danych osobowych pozyskanych z monitoringu

 1. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długomiłowicach uzgodnił z organem prowadzącym szkołę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywania nagrań obrazu tj:
 2. dostęp do pomieszczeń, w których znajduje się rejestrator obrazu objęty jest systemem kontroli dostępu;
 3. pomieszczeń, w których znajduje się rejestrator obrazu, zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
  1. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Dostęp do zapisu wizyjnego utrwalonego w rejestratorze oraz zewnętrznych nośników posiada wyłącznie Administrator Danych Osobowych lub upoważniona przez niego osoba mająca dostęp do danych osobowych wyłącznie na polecenie administratora.
  3. Osoby, które zostały upoważnione do dostępu do nagrań z systemów monitoringu zostały zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia systemu monitoringu oraz tych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu.

§ 10.

 1. Administrator Danych Osobowych przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.