„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa…”  

[Juliusz Słowacki]

Mowa pełni kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Kontakt z innymi ludźmi jest możliwy dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Prawidłowy rozwój mowy ma wpływ na rozwój emocjonalny, poznawczy oraz społeczny dziecka. Dzięki rozumieniu poznaje ono otaczający świat, a dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Zaburzenia mowy mogą spowodować u dziecka nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale także nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz niepowodzenia szkolne.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, terapią zaburzeń mowy oraz profilaktyką  i stymulacją rozwoju mowy.

Do zadań logopedy (zgodnie z § 24 Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustaleniastanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodzicówi nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościpsychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnozalogopedyczna – prowadzenie w miesiącu wrześniu przesiewowych oraz kontrolnych badań logopedycznych w celu ustalenia stanu mowy dzieci.

Właściwie postawiona diagnoza, na podstawie pełnego badania logopedycznego, jest warunkiem prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna dziecka obejmuje swoim zasięgiem szereg oddziaływań, jak na przykład:stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę, doskonalenie mowy już ukształtowanej, eliminowanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, przezwyciężanie trudności dotyczących mówienia oraz rozumienia mowy,  korygowanie wad wymowy. Zarówno metody, jak i formy pracy dostosowywane są do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Różnorodność ćwiczeń pozwala rozbudzać aktywność słowną dzieci oraz zwiększa możliwości poprawnego opanowania języka. Systematyczność ćwiczeń oraz zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny zwiększa szanse na powodzenie terapii. 

Organizacja zajęć logopedycznych:

W naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczne pomoce terapeutyczne.

    Terapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo przez logopedę Agnieszkę Pawlik-Pająk.

Porady/konsultacje logopedyczne są możliwe w poniedziałki i środy w godzinach  10:30 – 11:00 lub po wcześniejszym umówieniu się na dany termin.