Regulamin Publicznego Przedszkola w Długomiłowicach

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez
  dyrektora przedszkola nie później niż do 8.00 i nie wcześniej niż 6.30 ( dzieci nie
  mogą pozostawać poza wyznaczonymi godzinami pod opieką pracowników
  niepedagogicznych) .W godzinach od 6.30 do 16.00 jest realizowana podstawa
  programowa wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Bezpłatny
  pobyt dziecka jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 1. Codzienny strój przedszkolaka – Priorytetem jest wygoda, strój nie może krępować
  ruchów ponieważ dziecko codziennie uczestniczy w różnorodnych aktywnościach
  przedszkolnych. Kapcie to chyba najważniejsza część wyprawki do przedszkola i bez
  nich ani rusz. Przede wszystkim kapcie muszą być: giętkie i miękkie, a jednocześnie
  trzymające stopę w ryzach, które maluch sam potrafi założyć.
 2. Rodzice pomagają swojemu dziecku w zmianie garderoby w szatni, a następnie
  osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia
  samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.
 3. Rodzice nie wchodzą do sali przedszkolnej. Sprawnie i szybko przekazują dziecko
  nauczycielce prowadzącej zajęcia w grupie.
 4. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo
  dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub
  przed salą zajęć.
 5. Jednorazową zmianę godziny w uczęszczaniu dziecka do przedszkola (wcześniejszy
  odbiór lub późniejsze przyprowadzenie dziecka) rodzic zgłasza wychowawcy co
  najmniej jeden dzień wcześniej.
 6. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci
  (koniecznie podać listę alergenów — szczególnie pokarmowych). Nauczycielowi nie
  wolno podawać żadnych leków! W przypadku informacji z przedszkola o chorobie
  dziecka, rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać dziecko z placówki.
 7. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania stanu czystości swojego dziecka.
 8. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych,
  z katarem, stanami zapalnymi itp.
 9. Dziecko nie przynosi do przedszkola na śniadanie niezdrowego jedzenia.
 10. Rodzice ubierają dzieci w wygodne ubrania, które ułatwiają dzieciom czynności
  samoobsługowe.
 11. Rodzice osobiście odbierają dziecko w Sali, w której przebywa lub z placu zabaw. Od
  momentu przekazania dziecka odbierającej ona odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 12. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczyciela
  o tym, że zabierają dziecko z przedszkola.
 13. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo
  czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo
  dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.
 14. W trakcie uroczystości przedszkolnych, takich jak:. Dzień Babci, Dzień Mamy,
  zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
  spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych).
 15. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności
  rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego
  rodzice, (prawni opiekunowie).
 16. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem
  rodziców dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna,
  którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice
  lub opiekunowie nie są obecni, opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel
  grupy.
 17. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w grupach odpowiedzialność za
  bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach
  (opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje
  nauczyciel.
 18. Zebranie dla rodziców oraz konsultacje odbywają się bez obecności dzieci.
 19. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
  podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Dziecko
  nie będzie oddawane osobom poniżej 18 roku życia.
 20. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
  dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać.
 21. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
  odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków
  odurzających – fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku
  bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko.
 22. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
  powiadomiony Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długomiłowicach.
  W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania
  kontaktu z drugim rodzicem.
 23. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych
  oraz numerów telefonów kontaktowych i danych niezbędnych w upoważnieniu do
  odbioru dziecka z przedszkola.
 24. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być
  poświadczona orzeczeniem sądowym.
 25. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu
  pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców
  o zaistniałym fakcie.
 26. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać
  informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
  przedszkolnej do 30 minut po zamknięciu przedszkola. Po upływie określonego czasu
  Dyrektor placówki powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności
  skontaktowania się z rodzicami.
 27. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla
  bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
 28. Alternatywnie za pisemną zgodą wszystkich rodziców w danej grupie przedszkolnej
  Trójka klasowa z Rady Rodziców zakupuje przybory potrzebne dla dzieci.
 29. Długotrwała (ponad 30-dniowa) nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka
  w przedszkolu jest równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zapisanych do
  przedszkola.
 30. W przedszkolu funkcjonuje dzień zabawek, w którym to dniu dziecko może
  przynieść jedną bezpieczną zabawkę z domu. Przedszkole nie bierze jednak
  odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie zabawki.

 31. Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, że wszystkie
  podejmowane działania mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy
  rozwój umysłowy, fizyczny, społeczny i emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie
  stworzymy naszym dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego
  dzieciństwa.