REGULAMIN X  Jubileuszowy Otwarty Świąteczny Turniej  Szachowy – Reńska Wieś – 2022r      

I. Organizator

 1. Organizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w Reńskiej Wsi.

II. Termin i miejsce rozgrywek

 1. Turniej odbędzie się dnia 17.12.2022r (sobota) , o godz.10.00
 2. Miejsce rozgrywek: Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi /k. Kędzierzyna-Koźla, 47 -208 Reńska Wieś, ul: Reński Koniec 2.

III. Cel
1. Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy Reńska Wieś.

IV .Uczestnictwo
1. Turniej ma charakter otwarty, dlatego w rozgrywkach mogą brać udział
wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy. W turnieju obowiązywać będą klasyfikacje:

 • OPEN
 • Klasyfikacja mieszkańców Gminy Reńska Wieś
 • Powyżej 65 lat
  V. System rozgrywek
 1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 2. Tempo gry – 15 minut dla każdego zawodnika.

VI. Zgłoszenia
1. Do turnieju można zgłaszać się drogą mailową, telefoniczną lub faksem.
e-mail: ug@renskawies.pl , tel. 77/4053200, fax. 77/4053211
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność
klubową, ranking, kategorię szachową, oraz datę urodzenia.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 10. grudnia 2019r.
Ze względów organizacyjnych, w dniu rozpoczęcia rozgrywek, zgłoszenia nie będą
przyjmowane.

VII. Nagrody

 1. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji OPEN – puchary, oraz nagrody rzeczowe.
  2. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji mieszkańców Gminy Reńska Wieś – puchary.
 2. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji 65+ puchary.
  Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
  Odbiór nagród za okazaniem dowodu osobistego.

VIII. Sędziowanie

 1. Turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego głównego, który jest zatwierdzony przez organizatora. Kojarzenie komputerowe.
 2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

IX. Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy.
 2.  Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.
 3. W trakcie turnieju do dyspozycji kawa, herbata, gorący posiłek.
4. W turnieju nie będzie klasyfikacji juniorów.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w turnieju oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Każdy uczestnik imprezy biorąc w niej udział, w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni ich opiekunowie.
 4. Każdy uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1,. Biorąc udział w turnieju uczestnik akceptuje rozpowszechnianie danych na potrzeby przeprowadzenia turnieju:
  1) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
  2) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem oraz w celach promocyjnych,
  3) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów ORGANIZATOR Wójt Gminy Reńska Wieś

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *