REGULAMIN Mikołajkowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Reńska Wieś

I. Organizator

 1. Organizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w Reńskiej Wsi.

II. Termin i miejsce rozgrywek

 1. Turniej odbędzie się dnia: 09.12.2022r (piątek), godz. 16.30
 2. Miejsce rozgrywek: Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi , 47 -208 Reńska Wieś, ul: Reński Koniec 2.

III. Cel
1. Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Gminy Reńska Wieś.

IV .Uczestnictwo

 1. W turnieju mogą startować uczniowie na co dzień uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

V. System rozgrywek

 1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 2. Tempo gry – 10 minut dla każdego zawodnika.

VI. Zgłoszenia

 1. Do turnieju można zgłaszać drogą mailową oraz telefonicznie.
  e-mail: ug@renskawies.pl, tel. 77/4053200,fax 77/4053211, bądź bezpośrednio przed turniejem.

VII. Nagrody
1 .Za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

 1. W trakcie turnieju dla wszystkich uczniów będzie przygotowany słodki poczęstunek.

VIII. Sędziowanie

 1. Turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego głównego, który jest zatwierdzony przez organizatora. Kojarzenie komputerowe.
 2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

IX. Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zapewnia w całości sprzęt szachowy.
 2.  Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu.
 2. Dowóz na turniej oraz odbiór dzieci po zakończeniu zapewniają ich rodzice.
 3. Każdy uczeń przystępujący do turnieju powinien posiadać zgodę rodzica na udział.
  ( odpowiednio wcześniej w każdej szkole będą udostępnione zgody dla każdego uczestnika turnieju).
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
  „ Mikołajkowy Turniej Szachowy” – Gminy Reńska Wieś” – 2022. ORGANIZATOR Wójt Gminy Reńska Wieś
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *